Axudas

VER TODAS

Emprego e Igualdade: axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma
Política Social: subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas xestionado por esta consellería.
Política Social: subvencións a corporacións locais para programas de emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión

Novas

VER TODAS

Cultura, Educación e Universidade: probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2021
Cultura, Educación e Universidade: bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios
Cultura, Educación e Universidade: cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga