Tarxeta Benvida

Compartir

Que é a tarxeta benvida

A Tarxeta Benvida é unha axuda económica para as familias destinada a colaborar nos gastos derivados do nacemento, adopción ou garda con fins adoptivos dun neno/a.

Poderán beneficiarse as persoas que teñan a súa residencia habitual en Galicia e que teñan
fillos ou fillas, tanto por natureza coma por adopción, nados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2019, ou aquelas familias que estean en situación de garda con fins adoptivos dun neno/a nado nese período. Tamén se poderán beneficiar da Tarxeta Benvida os galegos e galegas e os seus descendentes que se atopen en calquera dos dous supostos anteriores e, tendo residido fóra de España, retornen a Galicia durante o ano 2019.

Para disfrutar da Tarxeta Benvida hai que cumprir unha serie de requisitos:

  • A persoa solicitante ha de ter a súa residencia en Galicia.
  • Non superar os 45.000 euros de renda da unidade familiar, sumadas á base impoñible xeral e á base impoñible do aforro, ou os 13.500 euros de renda per cápita, na declaración do IRPF do último exercicio económico pechado.

A contía da Tarxeta Benvida será de 1.200 euros, por cada fillo ou filla a razón de 100€/mes durante un ano.

Para aquelas familias con renda igual ou inferior a 22.000 € a axuda ampliarase no segundo ano de vida e ata que o neno ou nena cumpra tres anos nas seguintes contías:

  • 600 €/ano, a razón de 50 €/mes, se é o primeiro fillo/a
  • 1.200 €/ano, a razón de 100 €/mes, se é o segundo fillo/a
  • 2.400 €/ano, a razón de 200 €/mes, se é o terceiro/a ou sucesivos/as.

En caso de adopción ou garda con fins adoptivos, o dereito á percepción da axuda producirase desde o mes en que se constitúan e ata que se cumpran tres anos do ditado da correspondente resolución.

O pagamento desta axuda efectuarase a través da Tarxeta Benvida, unha tarxeta moedeiro que se expedirá a nome da persoa solicitante.