Axudas

Emprego e Igualdade: axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma
Política Social: subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas xestionado por esta consellería.
Política Social: subvencións a corporacións locais para programas de emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión
Vivenda: axudas para a adquisición de vivenda nos centros históricos, ampliación de prazo de solicitude
Cultura, Educación e Universidade: axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios
Emprego e Igualdade: axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro
Emprego e Igualdade: Bono consolida economía social, subvencións para o apoio á consolidación das entidades da economía social de Galicia
Emprego e Igualdade: Programa de apoio á recuperación de negocios en crise ou sen remuda xeracional mediante fórmulas de economía social
Política Social: axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución clases B e C á mocidade galega, dirixidas ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil
Política Social: Bono Coidado, axudas económicas ás familias para a conciliación en situacións puntuais e períodos de vacacións escolares
Emprego e Igualdade: subvencións destinadas ao fomento da contratación, por parte de entidades sen ánimo de lucro, de mulleres que sofren violencia de xénero
INEGA: Programa estatal de incentivos á mobilidade eléctrica (programa MOVES III)