Contacto

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

San Caetano, s/n (ver mapa)
15871 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 544655
Fax: 981 544634
Email: dxfamilia.politicasocial@xunta.gal

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Política Social
Finalidades do tratamento Responder as dúbidas e suxerencias recibidas.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada
Destinatarios dos datos non se prevén comunicaciones a terceros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
1 + 2 =
Resolva este sinxelo problema matemático e introduza o resultado. Por exemplo para 1+3, introduza 4.