Emprego e Igualdade: Bono consolida economía social, subvencións para o apoio á consolidación das entidades da economía social de Galicia

18/08/2021
Compartir

Obxecto: Este programa ten como finalidade apoiar a consolidación das entidades da economía social de Galicia co fin de remediar a grave perturbación que na economía galega provocou o brote da COVID-19, facilitándolles acceso á liquidez e protección fronte a outros prexuízos económicos significativos que xurdisen por mor da COVID-19 mediante liñas de axudas que, con especial incidencia na transformación dixital, melloren a súa actividade económica, incrementen a súa competitividade e, en definitiva, manteñan empregos de calidade.

Entidades beneficiarias

1. As sociedades cooperativas, sociedades laborais, empresas de inserción e centros especiais de emprego previstas no artigo 6 da Lei 6/2016, do 4 de maio, da economía social de Galicia, que cumpran os seguintes requisitos:

 • Figurar inscritas como tales nos correspondentes rexistros administrativos da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Ter presentadas as contas anuais do último ano no Rexistro Mercantil, no Rexistro de Cooperativas ou no Rexistro de Fundacións, segundo corresponda á súa forma xurídica. No caso de centros especiais de emprego que teñan forma xurídica de asociación, deberán ter aprobado o balance e conta de resultados pola súa asemblea xeral.
 • Acreditar unha antigüidade de 42 meses na data de solicitude.
 • Ter a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da axuda.
 • Estar ao día no pagamento das súas obrigas tributarias e da Seguridade Social.
 • Non ter sido sancionadas mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións.

Liñas de axuda

a) Liña 1. Transformación dixital da entidade.

Esta liña comprende as subvencións orientadas aos seguintes conceptos:

 1. Plan de uso das novas tecnoloxías no negocio e/ou de optimización da produción.
 2. Equipamento informático.
 3. Adquisición e desenvolvemento de software e páxinas web.

b) Liña 2: Profesionalización e desenvolvemento estratéxico co apoio de servizos externos especializados, que impliquen novos métodos de organización, melloras nas rutinas e procedementos de xestión do traballo.

Esta liña comprende subvencións para a contratación dos seguintes servizos externos:

 1. Investigacións de mercado e análise de potencial competitivo.
 2. Plan de márketing, de comunicación ou de relanzamento comercial.
 3. Plan de futuro e de mellora do negocio.
 4. Plan de mellora da xestión financeira
 5. Plan de integración empresarial ou de actuación conxunta
 6. Análise de cumprimento normativo e riscos legais.
 7. Obtención de certificacións de calidade
 8. Creación e desenvolvemento da imaxe corporativa da entidade

c) Liña 3: Mellora da competitividade empresarial a través de investimentos comúns.

Esta liña comprende as subvencións para os investimentos consistentes en:

 1. Adquisición de equipamento.
 2. Reforma do local do negocio.
 3. Mobiliario.

 Contía das axudas

A contía da axuda será equivalente ao 80 % do custo total dos gastos subvencionables, cos límites seguintes:

 • 10.000 € para os gastos incluídos na liña 1 (transformación dixital).
 • 5.000 € para os gastos incluídos na liña 2 (profesionalización e desenvolvemento estratéxico).
 • 5.000 € para os gastos incluídos na liña 3 (investimentos comúns).

O límite máximo das axudas establécese en 20.000 € por cada solicitante. No caso de superarse esta contía na solicitude priorizaranse os gastos presentados seguindo a orde das liñas establecida no artigo precedente (primeiro os da liña 1, en segundo lugar os da liña 2 e, por último, os da liña 3).

 

Data inicio solicitude
19/08/2021
Data fin solicitude
30/09/2021